Module 10

The Verbs ἔχω, ποιέω, ἔρχομαι, φημί

© 2021 Philip S. Peek, CC BY 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0264.11

The Verb

In Greek and in English, verbs have the same definition and functions. Verbs are words that represent actions (throw) and states of being (be or exist). They differ in the same fundamental way that Greek nouns differ from their English counterparts: they use endings to create meaning in a way that English does not. The Greek verb (ῥῆμα) in its finite form has an ending that indicates what person and number the subject is. The Greek infinitive has an ending that indicates that it is unmarked for person and number.

In this module you will see how endings create meaning in the omega- or ω-verb ἔχω, the contract ω-verb ποιέω, the deponent ω-verb ἔρχομαι, and the μι-verb φημί.

Present Tense Stems

To obtain the present tense stem, remove the ending –ω or ομαι. What remains is the present tense stem, the base of the word the ending is joined to. To this stem, add the present tense endings.

Present Tense Endings

Add to the correct tense stem.

Primary Active (use for the present and future active tense)

S

Pl

1st

-ω

-ομεν

2nd

-εις

-ετε

3rd

-ει

-ουσι (ν)

Present Infinitive Active

-ειν

The ω-Verb ἔχω

ἔχω is referred to as an ω-verb because it ends in omega in the first person singular, present indicative active of the first principal part. ω-verbs differ from μι-verbs in stems and in endings in some tenses. All ω-verbs form their present indicative active just as ἔχω does. In the readings that follow, use your knowledge of ἔχω to recognize and translate the forms of other ω-verbs.

Present Indicative Active of ἔχω

Verb Form

English Equivalent

Person and Number

ἔχω

I have

1st person singular

ἔχεις

you have

2nd person singular

ἔχει

he, she, it has

3rd person singular

ἔχομεν

we have

1st person plural

ἔχετε

you have

2nd person plural

ἔχουσι (ν)

they have

3rd person plural

Present Infinitive Active of ἔχω

ἔχειν

to have

unmarked

Practice Translating ἔχω. Translate the sentences below, adapted from a variety of ancient Greek authors. Remember the meanings and functions of the cases presented in Module 7. Nominative case endings are bolded, dative endings are highlighted, and accusative endings are underlined. Check your understanding with the translations in the Answer Key. Now go back and read each sentence two or three times, noticing with each rereading how much better your understanding of the sentence becomes. Make this a habit and you will improve quickly.

Case

Ending

Function

Nominative

-η, -οι, -ον, -ος

subject of the verb

Dative

-, -ι, -οις, -

indirect object of the verb

Accusative

-α, -αν, -ην, -ν, -ον, -ους

object of a verb or preposition

 1. αὐτ μητρ διαφορν ἔχει.
 2. ἔργον γὰρ ἔχει τέρψιν αὐτ.
 3. ἔμψυχοί ἐσμεν καὶ γνώμην ἔχομεν.
 4. οὐχ οὕτως ἔχει γυναικί.
 5. καὶ νῦν ἔχομεν καλῶς ἔχειν.
 6. καὶ φόβος αὐτν ἔχει καὶ διὰ ταῦτα φεύγει.
 7. νύμφ γὰρ ἔστι γῆν καὶ δόμους χειν.
 8. πολλ γὰρ αὐτ εἰπεῖν χω.
 9. εἶ σοφ καὶ δόξαν ἔχεις.
 10. ἀλλ᾽ ἔχεις ἥσυχος καὶ οὐ πολλ λέγεις.

Verbs

*εἰμί be, be possible

*εἰπεῖν to say

*ἔστι it is possible

*ἔχω have, hold; be able + inf.; καλῶς ἔχειν to be well

*λέγω say, tell, speak

*φεύγω flee

Adjectives, Nouns, Pronouns

Νοminative Case

Dative Case

Accusative Case

English Equivalent

*αὐτή

αὐτῇ

αὐτήν

she, her, hers

*αὐτός

αὐτῷ

αὐτόν

he, him, his

*γῆ

γῇ

γῆν

land, earth

γνώμη

γνώμῃ

γνώμην

judgment, thought

*γυνή

γυναικί

γυναῖκα

woman, wife

διαφορά

διαφορᾷ

διαφοράν

disagreement

δόξα

δόξᾳ

δόξαν

belief, reputation

δόμοι

δόμοις

δόμους

house, houses

ἔμψυχοι

ἐμψύχοις

ἐμψύχους

alive

*ἔργον

ἔργῳ

ἔργον

deed, task, work

ἥσυχος

ἡσύχῳ

ἥσυχον

quiet

*μήτηρ

μητρί

μητέρα

mother

νύμφη

νύμφῃ

νύμφην

bride

*πόλλα

πόλλοις

πόλλα

many things

σοφή

σοφῇ

σοφήν

wise

*ταῦτα

τούτοις

ταῦτα

these things

τέρψις

τέρψει

τέρψιν

enjoyment, delight

φόβος

φόβῳ

φόβον

fear

 1. The asterisk indicates the top 250 most frequently occurring vocabulary, which you are to memorize.

The Contract ω-Verb ποιέω

ποιέω is referred to as a contract ω-verb because its stem ends in epsilon in the first person singular, present indicative active of the first principal part. When the stem of principal part I or II ends in epsilon, the epsilon may contract with the endings in accordance with the chart below. In the readings that follow, use your knowledge of ποιέω to recognize and translate the forms of other epsilon contract ω-verbs. A second type of contract verb with its stem ending in alpha is introduced in Modules 17 and 19. Module 24 presents contract verbs in alpha, epsilon, and omega.

ε + ε > ει

ε + ο > ου

ε + ει > ει

ε + οι > οι

ε + η > η

ε + ου > ου

ε + >

ε + ω > ω

Present Indicative Active of ποιέω

Verb Form

English Equivalent

Person and Number

ποιῶ (ποιέω)

I do, I make

1st person singular

ποιεῖς (ποιέεις)

you do, you make

2nd person singular

ποιεῖ (ποιέει)

he, she, it does or makes

3rd person singular

ποιοῦμεν (ποιέομεν)

we do, we make

1st person plural

ποιεῖτε (ποιέετε)

you do, you make

2nd person plural

ποιοῦσι (ν) (ποιέουσι(ν))

they do, they make

3rd person plural

Present Infinitive Active of ποιέω

ποιεῖν (ποιέειν)

to do, to make

unmarked

 1. Uncontracted forms are in parentheses. In order to produce an accurate form, accent before you contract.
 2. The accent on a contracted ultima is a circumflex. The accent on contracted penults and antepenults is determined by the rules for the possibilities of accents.

Practice Translating ποιέω. Translate the sentences below, adapted from a variety of ancient Greek authors. Remember the meanings and functions of the cases presented in Module 7. Nominative case endings are bolded; genitive endings are italicized; dative endings are highlighted; and accusative endings are underlined. Also in the sentences the definite article, which will be learned systematically in Modules 11 and 12, is present in these forms: , τάς, τήν, τῆς, τό, τοῖς, τοῦ. Translate each one as the. Check your understanding with the translations in the Answer Key. Now go back and read each sentence two or three times, noticing with each rereading how much better your understanding of the sentence becomes. Make this a habit and you will improve quickly.

Case

Ending

Function

Nominative

-ευς, -ης, -ο, -ος

subject of the verb

Genitive

-ης, -ου, -ους, -ων

dependence; genitive with ἄξια and ἐναντίον

Dative

-οις, -

dative with ἔκδοτον; indirect object of the verb; object of the preposition

Accusative

-α, -αν, -ας, -ε, -ην, -ο, -ον

object of a verb or preposition

 1. ἀναγκάζουσιν αὐτὸν ποιεῖν βούλονται (Lysias, Attic orator).
 2. ποιεῖς τ ἐναντίον οὗ βούλομαι (Demosthenes, Attic orator).
 3. ἔκδοτον σεαυτὴν ποιεῖς πόντ τῆς λύπης (Anna Komnene, Byzantine author).
 4. μέ τʼ ἄχθεσθαι ποιεῖ (Αristophanes, Lysistrata).
 5. ἐμ ποιεῖτε κοιμᾶσθαι ψυχροῖς τοῖς παρὰ προθύροις (Kallimakhos, Alexandrian poet).
 6. ταῦτα δʼ ἄξια σεαυτῆς τε ποιεῖς καὶ τέκνων (Euripides, Andromakhe).
 7. πολλὴν ἐμ τοῖς θεοῖς ποιεῖς χάριν ὀφείλειν (Xenophon, Kyropaidia).
 8. τί γὰρ Ζεὺς ποιεῖ; ἀπαιθριάζει τὰς νεφέλας  συννέφει (Aristophanes, Birds);
 9.  πινοτήρης  σμικρότατος τοῦ γένους τὴν τραγῳδίαν ποιεῖ (Aristophanes, Wasps).
 10. πῶς ὃ θέλομεν οὐ ποιοῦμεν καὶ  μὴ θέλομεν ποιοῦμεν (Epiktetos, Stoic Philosopher);

Verbs

ἀναγκάζω force, compel

κοιμᾶσθαι go to sleep

ἀπαιθριάζω clear away

ὀφείλω owe; be obliged to + inf.

ἄχθομαι be annoyed, vexed, grieved

*ποιέω, ποιήσω do, make, cause

*βούλομαι want, prefer; wish, be willing

συννέφω collect clouds

*θέλω wish, be willing

Adjectives, Nouns, Pronouns

Νοminative

Genitive

Dative

Accusative

English Equivalent

*ἄξια

ἀξίων

ἀξίοις

ἄξια

worthy, deserving + gen.

*αὐτός

αὐτοῦ

αὐτῷ

αὐτόν

he, him, his

*γένος

γένους

γένει

γένος

race, kind, sort

*ἐγώ

ἐμοῦ

ἐμοί

ἐμέ

I, me, mine

ἔκδοτος

ἐκδότου

ἐκδότῳ

ἔκδοτον

subject to + dat.

ἐναντίον

ἐναντίου

ἐναντίῳ

ἐναντίον

opposite

*θεοί

θεῶν

θεοῖς

θεούς

gods

λύπη

λύπης

λύπῃ

λύπην

pain, grief

νεφέλαι

νεφελῶν

νεφέλαις

νεφέλας

clouds

*

οὗ

what

πινοτήρης

πινοτήρου

πινοτήρῃ

πινοτήρην

crab

*πόλλη

πόλλης

πόλλῃ

πόλλην

much, many

πόντος

πόντου

πόντῳ

πόντον

sea

πρόθυρον

προθύρου

προθύρῳ

πρόθυρον

front door

σεαυτή

σεαυτῆς

σεαυτῇ

σεαυτήν

yourself

σμικρότατος

σμικροτάτου

σμικροτάτῳ

σμικρότατον

smallest

τέκνα

τέκνων

τέκνοις

τέκνα

children

*τί

τίνος

τίνι

τί

what

τραγῳδία

τραγῳδίας

τραγῳδίᾳ

τραγῳδίαν

tragedy

χάρις

χάριτος

χάριτι

χάριν

grace, favor, thanks

ψυχρά

ψυχρῶν

ψυχροῖς

ψυχρά

cold

 1. The asterisk indicates the top 250 most frequently occurring vocabulary, which you are to memorize.

The Deponent Verb ἔρχομαι

Deponent verbs are similar to other verbs except that they do not have active forms. Rather they have middle and passive forms that have active meanings. All deponent ω-verbs form their present indicative just as ἔρχομαι does. In the readings that follow, use your knowledge of ἔρχομαι to recognize and translate the forms of other deponent ω-verbs.

Present Tense Stems

To obtain the present tense stem, remove the ending -ομαι. What remains, ἔρχ-, is the present tense stem.

Present Tense Endings

Primary Middle and Passive Endings (with active meaning). Add these endings to the correct tense stem.

S

Pl

1st

-ομαι

-ομεθα

2nd

-ει, ῃ (-εσαι)

-εσθε

3rd

-εται

-ονται

Present Infinitive

-εσθαι

Remember that deponent verbs are active in meaning and middle and passive in form.

Present Indicative of ἔρχομαι

Verb Form

English Equivalent

Person and Number

ἔρχομαι

I go

1st person singular

ἔρχει, ἔρχῃ

you go

2nd person singular

ἔρχεται

he, she, it goes

3rd person singular

ἐρχόμεθα

we go

1st person plural

ἔρχεσθε

you go

2nd person plural

ἔρχονται

they go

3rd person plural

Present Infinitive of ἔρχομαι

ἔρχεσθαι

to go

unmarked

Historical Present

The present tense in Greek can be used when writing about past events. In these situations, it is referred to as a historic, or storytelling, present. The reason why authors switch to the present tense when writing about the past varies. Some possibilities include emphasis, vividness, and stating current or general truths.

Practice Translating ἔρχομαι. Translate the sentences below, adapted from a variety of ancient Greek authors. Remember the meanings and functions of the cases presented in Module 7. Nominative case endings are bolded; genitive endings are italicized; dative endings are highlighted; and accusative endings are underlined. Also in the sentences the definite article, which will be learned systematically in Modules 11 and 12, is present in these forms: τά, τῇ, τήν, τῆς, τό. Translate each one as the. As you translate, consider the frequent use of the historical present in Greek. Check your understanding with the translations in the Answer Key. Now go back and read each sentence two or three times, noticing with each rereading how much better your understanding of the sentence becomes. Make this a habit and you will improve quickly.

Case

Ending

Function

Nominative

-α, -η,-ος

subject of the verb

Genitive

-ης, -ου, -ων

object of a prefix

Dative

-, -ι, -

indirect object of the verb; object of verb’s prefix

Accusative

-α, -αν, -ην, -ν, -ο, -ον

object of verb or preposition

 1. προσέρχεσθε τὴν πόλιν ὅτι κακῶς ἔχετε.
 2. ἄλγος εἰς αὐτὴν ρχεται ὅτι κακῶς ἔχουσιν.
 3. τῆς δὲ γῆς ἀπέρχονται τ ἄλλα ἰδεῖν καὶ μαθεῖν.
 4. ὁράω γὰρ ὅτι οὐκ ἔρχῃ πρὸς καιρόν.
 5. καίτοι οὐκ ἐπέρχεται τό γ αἴνιγμα διειπεῖν.
 6. καὶ ἐρχόμεθα εἴσω καὶ τ γυναικ ταῦτα δίδομεν.
 7. αὐτ συνέρχομαι καὶ τῆς δὲ γῆς περχόμεθα.
 8. οὐκ ἔχω φόβον ἐπεὶ φίλος ἔρχομαι.
 9. ἐγὼ δὲ προσέρχομαι καὶ κόπτω τὴν θύραν.
 10. ἐγὼ δὲ παρέρχομαι εἴσω καὶ αὐτ τ γράμματα δίδωμι.

Adverbs and Verbs

ἀπέρχομαι depart, leave

καίτοι and indeed, and yet; though

*δίδωμι give; δίκην δίδωμι I pay the penalty; δίδωμι χάριν I give thanks

κόπτω strike

διειπεῖν to explain

*ἰδεῖν to see

*εἰπεῖν to say

*μαθεῖν to learn

εἴσω inside

*ὁράω see

ἐπέρχομαι approach, attack

παρέρχομαι come forward, pass by, go by

*ἔρχομαι come, go

προσέρχομαι advance, go, come towards

*ἔχω have, hold; be able + inf.; καλῶς ἔχειν to be well

συνέρχομαι come together, confer

Adjectives, Nouns, Pronouns

Νοminative

Genitive

Dative

Accusative

English Equivalent

αἴνιγμα

αἰνίγματος

αἰνίγματι

αἴνιγμα

riddle

ἄλγος

ἄλγεος

ἄλγει

ἄλγος

pain, grief

*ἄλλα

ἄλλων

ἄλλοις

ἄλλα

other things

*αὐτή

αὐτῆς

αὐτῇ

αὐτήν

she, her, hers

*αὐτός

αὐτοῦ

αὐτῷ

αὐτόν

he, him, his

*γῆ

γῆς

γῇ

γῆν

land, earth

γράμματα

γράμματος

γράμματι

γράμματα

letter

*γυνή

γυναικός

γυναικί

γυναῖκα

woman, wife

θύρα

θύρας

θύρᾳ

θύραν

door

*καιρός

καιροῦ

καιρῷ

καιρόν

right moment, critical time, opportunity

*πόλις

πόλεως

πόλει

πόλιν

city

*ταῦτα

τούτων

τούτοις

ταῦτα

these things

*φίλος

φίλου

φίλῳ

φίλον

friend

*φόβος

φόβου

φόβῳ

φόβον

fear

 1. The asterisk indicates the top 250 most frequently occurring vocabulary, which you are to memorize.

The μι-Verb φημί

Though not as numerous as omega- or ω-verbs, μι-verbs occur frequently. μι-verbs conjugate differently from ω-verbs in some tenses, typically the present, imperfect, aorist, and sometimes the perfect. In conjugating these verb forms, learn which stem to combine with which ending. The stem is the base of the word to which the ending is joined. Once you have the correct stem and ending, combine them to create the correct form. You may memorize the stems and endings or you may learn how to combine stems and endings so that you can recognize the forms as you encounter them.

Present Tense Stems

Use the long vowel grade stem for the singular (I, you, he, she, it) and the short vowel grade for the plural (we, you, they). Note that the stems differ even within the same tense, mood, and voice.

long vowel grade stem

short vowel grade stem

(use for the singular)

(use for the plural)

φη-

φα-

Present Tense Endings

Add to the correct tense stem.

Primary Active (use for the present tense)

S

Pl

1st

-μι

-μεν

2nd

-ς

-τε

3rd

-σι (ν)

-ᾱσι (ν)

Present Infinitive Active

-ναι

Present Indicative Active of φημί

Stem Vowel Grade

Verb Form

English Equivalent

Person and Number

long

φημί

I say

1st person singular

long

φής, φῄς, φῇσθα

you say

2nd person singular

long

φησί (ν)

he, she, it says

3rd person singular

short

φαμέν

we say

1st person plural

short

φατέ

you say

2nd person plural

short

φᾱσί (ν)

they say

3rd person plural

Present Infinitive Active of φημί

short

φάναι

to say

unmarked

Practice Translating φημί. Translate the sentences below, adapted from Euripides’ Alkestis (Ἄλκηστις). Remember the meanings and functions of the cases presented in Module 7. Nominative case endings are bolded; genitive endings are italicized; dative endings are highlighted; and accusative endings are underlined. Also in the sentences the definite article, which will be learned systematically in Modules 11 and 12, is present in this form: . Translate it as the. Check your understanding with the translations in the Answer Key. Now go back and read each sentence two or three times, noticing with each rereading how much better your understanding of the sentence becomes. Make this a habit and you will improve quickly.

Case

Ending

Function

Nominative

-ης, -ο, -ος

subject of the verb

Genitive

-ας, -ου

dependence, possession

Dative

-, -ι, -οις,

indirect object of the verb

Accusative

-αν, -ε, -ην, -ον, -ος

object of a verb or preposition

 1. Ἄλκηστίς φησι· Ἥλιον κα φάος ἡμέρας ὁράω.
 2. Ἄδμητός φησι· Ἥλιος ὁράει σ καὶ ἐμέ.
 3. Ἄλκηστίς φησι· λιος ὁράει γῆν τε καὶ πατρίαν ωλκοῦ.
 4. Ἄδμητός φησι· σοί φημι μὴ προδιδόναι ἐμέ.
 5. Ἄλκηστίς φησι· ὁράω δίκωπον καὶ ὁράω σκάφος ἐν λίμν.
 6. Ἄδμητός φησι· ἐμο φὴς πικράν γε ναυκληρίαν.
 7. Ἄλκηστίς φησι· ἄγει με. Ἅιδης ἄγει με. οὐχ ὁράεις;
 8. Ἄδμητός φησι· καὶ οἰκτρὰν φίλοις καὶ παισ φῄς γε ναυκληρίαν.
 9. Ἄλκηστίς φησι· δεῖ σο μεθιέναι με ἤδη.
 10. Ἄδμητός φησι· οἴμοι· φῇσθα ἔπος λυπρὸν ἀκούειν.

Ιnterjection and Verbs

*ἄγω, do, drive, lead

οἴμοι alas

*ἀκούω hear, listen

*ὁράω see

*δεῖ it is necessary + ‘x’ in gen. or dat. or acc. + inf., δεῖ ἐλθεῖν it is necessary to come

προδιδόναι to betray

μεθιέναι to release, to let go

φημί say, tell, speak of

Adjectives, Nouns, Pronouns

Νοminative

Genitive

Dative

Accusative

English Equivalent

Ἄδμητος

Ἀδμήτου

Ἀδμήτῳ

Ἄδμητον

Admetos

Ἅιδης

Ἅιδου

Ἅιδῃ

Ἅιδην

Hades

*γῆ

γῆς

γῇ

γῆν

land, earth

δίκωπον

δικώπου

δικώπῳ

δίκωπον

two-oared

*ἐγώ

ἐμοῦ

ἐμοί

ἐμέ

I, me, mine

ἔπος

πεος

ἔπει

ἔπος

word, speech

῞Ηλιος

Ἡλίου

Ἡλίῳ

῞Ηλιον

Helios

ἡμέρα

ἡμέρας

ἡμέρᾳ

ἡμέραν

day

Ἰωλκός

Ἰωλκοῦ

Ἰωλκῷ

Ἰωλκόν

Iolkos (city)

λίμνα

λίμνας

λίμνᾳ

λίμναν

lake

λυπρόν

λυπροῦ

λυπρῷ

λυπρόν

wretched, poor

ναυκληρία

ναυκληρίας

ναυκληρίᾳ

ναυκληρίαν

ship, voyage

οἰκτρά

οἰκτρᾶς

οἰκτρᾷ

οἰκτράν

pitiable

*παῖς

παιδός

παιδί

παῖδα

child

πατρία

πατρίας

πατρίᾳ

πατρίαν

fatherland

πικρά

πικρᾶς

πικρᾷ

πικράν

sharp, bitter

*σύ

σο

σοί

σέ

you, you, yours

σκάφος

σκάφεος

σκάφει

σκάφος

hull of a ship

φάος (φῶς)

φάεος (φωτός)

φάει (φωτί)

φάος (φῶς)

light, daylight

*φίλοι

φίλων

φίλοις

φίλους

friends

 1. The asterisk indicates the top 250 most frequently occurring vocabulary, which you are to memorize.

Practice Parsing Greek Sentences. Parse each word of the sentences found below. For nouns and pronouns, give case and function. For verbs give person, number, tense, mood, and voice. For adverbs and conjunctions, identify them. For prepositional phrases give the preposition and the preposition’s object.

καὶ φόβος αὐτὸν ἔχει καὶ διὰ ταῦτα φεύγει.

ὁράω γὰρ ὅτι οὐκ ἔρχῃ πρὸς καιρόν.

Check your answers with those in the Answer Key.

The Greek Olympics

Our first official record of the holding of the Olympic games dates to 776 BCE. The Greeks celebrated the Olympics in the city-state of Olympia in honor of Zeus, king of the gods. They held the Olympics once every four years. At first there were two events, the 200- and 400-meter footrace. Soon added were boxing, horse racing (single horse and four-horse chariot), a long distance race, the pankration (boxing, brawling, judo, wrestling), the pentathlon (discus, javelin, long jump, 200-meter sprint, wrestling), and wrestling. Training took place in the nude at the gymnasium (γυμνός, -ή, -όν naked). Greeks revered their athletes, composing poems in their honor, dedicating statues to them, and giving them cash and free board.

Module 10 Top 250 Vocabulary to be Memorized. Like learning the alphabet and endings, memorizing vocabulary is essential to acquiring language. The better you memorize the top 250 most frequently occurring vocabulary words, the greater mastery of the language you will have.

Verbs

βούλομαι want, prefer; wish, be willing

ἔχω have, hold; (+ adv) be, καλῶς ἔχω I am well; ὧδε ἔχει it is like so; be able + inf.

γίγνομαι (γίνομαι) be, be born, happen, become

λαμβάνω take, receive; capture

δεῖ it is necessary + ‘x’ in gen. or dat. or acc. + inf., δεῖ ἐλθεῖν it is necessary to come

λέγω say, tell, speak

δοκέω seem, think; seem best, think best + inf.

ὁράω see

ἔρχομαι come, go

ποιέω do, make, cause; (mid.) consider

Powered by Epublius